Olet tässä: Etusivu » Yhdistys » Säännöt

Suomen ME/CFS-yhdistys ry:n säännöt

Yleistä

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen ME/CFS-yhdistys ry.
Ruotsiksi ME/CFS-Föreningen i Finland r.f.
Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä käännöstä The Finnish ME/CFS Association.

Yhdistys on suomenkielinen, mutta käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä.
Sen kotipaikka on Tampere ja toimialue on koko Suomi.

2 § YHDISTYS OSANA INVALIDILIITTOA

Yhdistys kuuluu jäsenenä Invalidiliittoon.

3 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ME/CFS-tautia (Myalgic encephalomyelitis / Chronic fatigue syndrome) sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä tukena, vertaistukiryhmien muodossa.

Yhdistys pyrkii edistämään potilaiden asianmukaisen diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuspalveluiden oikea-aikaista ja tarpeenmukaista toteutumista ME/CFS:n ja sen liitännäissairauksien osalta. Tarkoituksena on myös toimia edellä mainitun sairauden aiheuttamien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittavaikutusten tutkimuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös lisätä potilaiden, viranomaisten ja hoitavien tahojen tietoutta kyseessä olevasta sairaudesta.

4 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Yhdistys edustaa Suomen ME/CFS-yhdistys ry. -potilasyhteisöä Suomessa sekä ollessaan yhteyksissä muiden maiden vastaavien yhdistysten ja säätiöiden kanssa. Yhdistys pyrkii edistämään omalta osaltaan kansainvälistä yhteistyötä ME/CFS-sairauteen liittyvän tietoisuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. pyrkii keräämään ja välittämään ajantasaista, luotettavaa tietoa ME/CFS-sairaudesta
 2. pyrkii järjestämään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, sekä välittämään sairautta koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa
 3. pyrkii järjestämään jäsenilleen virkistys- ja vertaistoimintaa
 4. pyrkii antamaan neuvontaa ja vertaistukea ME/CFS-sairautta sairastaville erilaisissa kysymyksissä mm. verkkoyhteisöjen ja -palveluiden kautta
 5. pyrkii opastamaan ME/CFS-potilaat asianmukaisten tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen piiriin
 6. pyrkii kehittämään yhteistyötä suoraan tai välillisesti ME/CFS-sairautta sairastavien henkilöiden kanssa tekemisissä olevien viranomaisten, järjestöjen ja säätiöiden kesken (kuten sairaalat, kuntoutuslaitokset, Kela, eläkevakuutusyhtiöt, vammaisjärjestöt ja potilasyhdistykset)
 7. pyrkii järjestämään erilaisia tapahtumia ME/CFS-sairauden tietoisuuden lisäämiseksi.

5 § YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, maksullisia huvi- yms tilaisuuksia sekä harjoittaa muuta vastaavanlaista toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

Jäsenyys

6 § VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ME/CFS-sairautta sairastava henkilö tai henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

7 § LAPSIJÄSENET

Lapsijäseneksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö. Jäsenyys edellyttää huoltajan suostumusta.

8 § KANNATUSJÄSENET

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

9 § KUNNIAJÄSENET

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen päämäärien toteuttamisessa. Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.

10 § JÄSENOIKEUDET

Varsinaisilla jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, osallistua päätöksentekoon ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen on käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

Kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä sekä alle 16-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänioikeutta.

11 § JÄSENVELVOLLISUUDET

Yhdistyksen varsinainen 18 vuotta täyttänyt jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun.

Kannatusjäsenelle yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta toimikautensa ajaksi.

Varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruuden sekä kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun vahvistaa yhdistyksen kokous.

12 § YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahdelta vuodelta. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Yhdistyksen hallinto

13 § YHDISTYKSEN HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

14 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

15 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta aiemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköisesti yhdistyksen Internet-kotisivulla ja sähköpostitse jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle tekstiviestitse tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhdistyksen kokouksissa päätettäviksi aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa.

17 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Lapsijäsenellä on puheoikeus.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

18 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

19 § HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi 3–7 jäsentä. Varapuheenjohtajia voi olla yksi tai kaksi. Jäsenille voidaan valita 2–5 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja 1–2 varapuheenjohtajaa valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet (1/2) varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Tarvittaessa erovuoroisten määrä pyöristetään alaspäin.

Täten samanmuotoisen hallituksen toimikausi on yksi vuosi kunkin hallituksen jäsenen toimikauden ollessa kaksi vuotta. Erovuorossa ollut hallituksen jäsen tai varajäsen voi tulla valituksi myös seuraavalle toimikaudelle yhdistyskokouksen näin äänestäessä.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenten äänivalta hallituksen kokouksissa määräytyy sen mukaan, kuinka monta hallituksen jäsentä on estynyt kokouksesta. Varajäsenten keskinäinen äänivaltaisuusetusija ratkaistaan siten, että heidät asetetaan arvalla ratkaistavaan etusijajärjestykseen hallituksen kokouksessa. Arvonta varajäsenten äänivaltaisuudesta suoritetaan kokouksen alussa, ja kukin äänivaltainen varajäsen toimii roolissaan kokouksen loppuun saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenistä vähintään puolella tulee olla diagnoosina ME/CFS, ja kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

20 § HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSVALTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kuitenkin vähintään 3 henkilöä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti tai sähköpostitse pyytää puheenjohtajalta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnäolleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

Muut määräykset

21 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

22 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

23 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

24 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomessa toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, joka toimii samojen päämäärien hyväksi, joita yhdistys on edustanut.